ทะเบียนเจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

   ค้นด้วย   "ปีของเอกสาร"


   ค้นข้อมูลมี    2   วิธี

 1. ไม่ต้องคีย์คำค้น ให้คลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกระเบียนข้อมูล
 2. คีย์คำค้นด้วยปีของสารสนเทศ  เช่น "255"   ได้ข้อมูลแสดงผลหลากหลาย แต่ค้นด้วย   "2556"  ได้ข้อมูลแสดงผลแคบลง

 

ระบุคำค้น :

 

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้พัฒนา : วีรญา สุติราช ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ --- ผู้ดูแลข้อมูล : ฝ่ายบริการสนเทศ