ทะเบียนเจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

              หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ เป็นหน่วยงานกลางที่รวบรวมและดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุที่มีคุณค่าทางการบริหาร ทางการเงิน ทางกฎหมายและทางการศึกษาค้นคว้าถึงประวัติ พัฒนาการ กิจกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้จัดทำคำอธิบายเอกสารตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ  เผยแพร่และให้บริการแก่หน่วยงานและ บุคคลผู้สนใจ ปี พ.ศ. 2558 ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.stou.ac.th   ค้นด้วย   "ชื่อเอกสาร"

   การค้นข้อมูลมี    2   วิธี

 1. ไม่ต้องคีย์คำค้น ให้คลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกระเบียนข้อมูล
 2. คีย์คำค้นด้วยชื่อเอกสารทุกคำของชื่อเอกสาร หรือบางคำที่มีอยู่ในชื่อเอกสารนั้น  เช่น "การก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช " หรือ "การก่อตั้ง "  แล้วคลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลตามคำค้น จำนวนข้อมูลที่พบต่างกัน

 

ระบุคำค้น :

 

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้พัฒนา : วีรญา สุติราช ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ --- ผู้ดูแลข้อมูล : ฝ่ายบริการสนเทศ