การใช้งาน

image

การใช้งานของหน้านี้ประกอบด้วย
1. ดูวงจรกระบวนงาน
2. การพิมพ์ผลข้อมูลส่งตัวเล่มออกกระดาษ A4
3. การพิมพ์ผลข้อมูลส่ง CD ออกกระดาษ A4

 

image
image