ปีงบประมาณ 2561รายงานผลปฏิบัติงานรายเดือน


พบกันในปีงบประมาณ 2561 ประมาณเดือนธันวาคม 2561

4 ขั้นตอน

ขั้นตอนการรายงานผล การปฏิบัติงานรายเดือน

 

  ขั้นที่ 1 Down Load แบบฟอร์ม download
  ขั้นที่ 2 ลงสถิติในแบบฟอร์ม keyin
  ขั้นที่ 3 Up Load แบบฟอร์ม upload
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบตัวเลขสถิติ check

 

 

 

This template downloaded form free website templates