ประจำปี 2558 ------ รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักบรรณสารสนเทศ

Artist's interpretation of article headline

 

 

 

 

 

 

 

อย่าลืม!! สบ. ไตรมาส 2 นำสถิติขึ้นระบบ 2 ครั้ง ครั้งแรก ภายใน 15 มีนาคม 2558 ครั้งสอง ภายใน 25 มีนาคม 2558 แต่................ ศวน. คงเดิม

Artist's interpretation of article headline

ศวน. มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์

ศวน มสธ. กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

Artist's interpretation of article headline

กรอบเวลาลงสถิติ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

Artist's interpretation of article headline

สถิติย้อนหลัง

-ปีงบประมาณ 2557
-ปีงบประมาณ 2556
-ปีงบประมาณ 2555
-ปงบประมาณี 2554
-ปีงบประมาณ 2553
-ปงบประมาณี 2552
-ปีงบประมาณ 2551

ขั้นตอนการทำงานของหน่วยลงข้อมูล
1. ดึงฟอร์มมายังเครื่องของตน (Download)
2. เปิดฟอร์มจากเครื่องของตน
3. ลงตัวเลขจนเสร็จ แล้วบันทึกข้อมูล
4. นำฟอร์มที่ลงตัวเลขแล้วขึ้นระบบโดย
  4.1 Upload
  4.2 กรอก Username และ Password
  4.3 browse ไปยังฟอร์มที่ลงตัวเลขแล้วที่ครื่องของตน
  4.4 คลิกปุ่ม upload
5. ตรวจสอบตัวเลขในฟอร์มหลังนำขึ้นระบบประจำเดือนนั้น

 


ขั้นตอนการทำงานของงฝ่ายตรวจสอบข้อมูล

1. ตรวจสอบตัวเลขผลรวมของฝ่าย/ศูนย์
2. ตรวจสอบตัวเลขผลรวมรายไตรมาสของสำนัก/ฝ่าย/ศูนย์ ตามภาระหน้าที่ของตน

 

 

 

 

 

สำนักบรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติบนเว็บแตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา