ส่วนที่ 1 การควบคุมดูแล

ขอแจ้งข่าว การลงสถิติรายเดือนประจำปี 2558 นั้น ขอให้ทุกหน่วย/ฝ่าย สบ.และศวน.ทุกศูนย์ เก็บสถิติงานของเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน 2557 แล้วจึงนำขึ้นระบบในประมาณวันที่ 28 เดือนพฤศิกายน 2558 เป็นต้นไป

กฏและกติกา การนำสถิติขึ้นระบบ

แนะนำการลงสถิติของสำนักบรรณสารสนเทศ การลงสถิติ

Sample Imageขั้นตอนการทำงานของหน่วยลงข้อมูล

1. Download ไฟล์มายังเครื่องของตน
2. เปิดไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของตน
3. ลงตัวเลขสถิติจนเสร็จ แล้วบันทึกข้อมูล

 

4. upload ไฟล์โดย
      4.1 login
      4.2 กรอก Username และ Password
      4.3 browse ไปยังไฟล์ข้อมูลที่เครื่องของตน
      4.4 คลิกปุ่ม upload
5. ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลประจำเดือนนั้น

ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายตรวจสอบข้อมูล

1. ตรวจสอบตัวเลขข้อมูลประจำเดือน
2. ตรวจสอบตัวเลขผลรวมของฝ่าย/ศูนย์/หน่วย
3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สล. ตรวจสอบผลรวมตัวเลขสถิติของสำนัก

 

 

 

               ส่วนที่ 2 การลงสถิติของทุกหน่วยงาน

พัฒนาระบบโดย: วีรญา สุติราช ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช