ปิด

ข่าว !

 

ปีงบประมาณ 2554 มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานจากปีงบประมาณ 2553 ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักบรรณสารสนเทศมี 3 รหัส คือ

 

1. รหัส พ 1.1.7 ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป

2. รหัส ก 1.3.6 ผลผลิตการบริการบรรณสารสนเทศ

3. รหัส ก 2.3.2 ผลผลิตการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

 

ทั้ง 3 รหัส อยู่ในที่์เดียวกัน รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่าย/ศูนย์ใดขอให้ข้ามไป

กฎและกติกา !

 

 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกข้อมูล / แก้ไข / นำข้อมูลขึ้นระบบ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 1-5 ของทุกเดือน

 

ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ และผู้ที่ได้มอบหมายให้ดูแลเป้าหมาย ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

 


ข้อมูล

 

  ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นที่หนึ่ง
คลิกเมนูข้อมูลประจำเดือน เพื่อบันทึกมายังเครื่องของตน
ขั้นที่สอง
นำไฟล์ตามขึ้นที่หนึ่งมาเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลจนเสร็จ
ขั้นที่สาม
คลิกเมนู upload เพื่อนำไฟล์ของขั้นที่สองขึ้นระบบ
ขั้นที่สี่
คลิกเมนูข้อมูลประจำเดือนอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูล

 

 

หากมีปัญหาในเรื่องตัวเลขรายเดือนหรือเดือนย้อนหลังภายในไตรมาสนั้น ประสานงานกับ คุณสมศักดิ์ โทร. 7448 หรือมีปัญหาในเรื่องการนำข้อมูลขึ้นระบบ ประสานกับ คุณวีรญา โทร.7471

 

 

สีประจำฝ่าย/ศูนย์ มีดังนี้

รหัส
สีประจำหน่วย
 
ชื่อหน่วยงาน
11 สีเขียว  
สำนักงานเลขานุการ
21 สีเขียวอ่อน  
หน่วยจัดหาทรัพยากร
22 สีเหลือง  
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร
23 สีเทา  
หน่วยห้องสมุดสาขา
31 สีส้ม  
ฝ่ายบริการสนเทศ
41 สีฟ้า  
หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์
42 สีม่วงอ่อน  
หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพต่อเนื่อง
43 สีโอรส  
หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์
51 สีชมพู  
ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ