รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2553

รายการสำหรับผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ต.ค.52 - ก.ย.53

1. รหัส ก 1.3.6

2. รหัส ก 2.3.2

3. รหัส ส 1.1.7

ตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 7 ของทุุกเดือน


-------->>   ปีงบประมาณ 2554  เดือน ตุลาคม 2553 นี้      ให้ทุกฝ่าย / ศูนย์เก็บข้อมูลด้วยกระดาษไปก่อน ระบบจะเปิดให้บริการไม่เกินเดือนธันวาคม 2553

รายการสำหรับผู้บันทึกผลการปฏิบัติงาน/หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบเฉพาะเดือนปัจจุบันเท่านั้น

up load
ทุกรหัส

ผลการปฏิบัติงานรายเดือน..
ก.ย. 2553


1. ฝ่ายเทคนิค

2. ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

3. ฝ่ายบริการสนเทศ

4. ศูนย์เทคโนโลยีฯ

5.สำนักงานเลขานุการ

รหัส ก 1.3.6
การบริการบรรณสารสนเทศ

ผลการปฏิบัติงานรายเดือน..
ก.ย. 2553

 

1. หน่วยจัดหาทรัพยากร

2. หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร

3. หน่วยห้องสมุดสาขา

4. หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์

5. หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

6. หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์

7. ฝ่ายบริการสนเทศ

8. ศูนย์เทคโนโลยีฯ

9. สำนักงานเลขานุการ


รหัส ก 2.3.2
e-Library

ผลการปฏิบัติงานรายเดือน...
ก.ย. 25531. หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร

2. หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

3. ฝ่ายบริการสนเทศ

4. ศูนย์เทคโนโลยีฯ

รหัส ส 1.1.7
การบริหารงานทั่วไป สบ.

ผลการปฏิบัติงานรายเดือน..
ก.ย. 25531. สำนักงานเลขานุการ 

ทุกรหัสป้อนข้อมูล/แก้ไข/ up load ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน