บริการห้องฉายภาพยนตร์

................................................................................................

ห้องฉายภาพยนตร์

 

 

 

 

                  ฐานข้อมูลบริการสื่อโสตทัศน์จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการ
           ห้องฉายภาพยนตร์ ภายในสำนักบรรณสารสนเเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน ร่วมเสนอแนะเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลได้ที่หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ โทร. 7480

 

 

 

 

บริหารจัดการข้อมูล : ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา || ผู้พัฒนา : วีรญา สุติราช ศูนย์เทคโนโลย๊ฯ
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช