ทะเบียนหนังสือส่วนพระองค์รัชกาลที่ 7

          หนังสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหนังสือที่สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับมาจาก คุณหญิงมณี สิริวรสาร อดึตหม่อมในพระงรวงศ์เธอ พระองค์เข้าจิรศักดิ์สุประภาต พระราชบุตรบุญธรรมผู้รับพระราชมรดกในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2537 จำนวน 1,736 เล่ม และได้ดำเนินการอนุรักษ์ จัดเก็บตัวเล่มในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี