วิธีค้นหาข้อมูล
1. คีย์คำค้นด้วย รหัสนักศึกษาถูกต้องทุกตัว เช่น   " test222 "    แล้วคลิกปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลตามคำค้น

 

ระบุคำค้นด้วยรหัสนักศึกษา :

 

                     ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต มสธ.  จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต มสธ. ตรวจสอบสิทธิการใช้บริการถ่ายเอกสารได้ด้วยตนเอง ในวงเงินจำนวน 1,000 บาท  (สิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไปได้)  สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และรัฐศาสตร์

หากหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางกมลศรี  ฤกษ์สมุทร  โทรศัพท์ 0-2504-7464-5  หรือ dilibrary@hotmail.com


Login

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537