การให้บริการสืบค้นข้อมูล

ข้อมูลสาระสังเปข ขอจาก ศิริน

เอกสารจดหมานเหคุพระปกเกล้าเจ้าอยู่ มีให้บริการตั้งแต่ปี 25539 จนถึงปัจจุบัน ได้รวบรวมเอกสารจดหมายแบ่งตามหมวดมู่.... มีทั้งหมดจำนวน 5555 เรื่อง

 

 

ให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน้มีเมนูใหเลือก้ค้นหา  4 เมนู

             1. ค้นชื่อเรื่อง แสดงผลข้อมูลเรียงตาม เลขนำค้น จากมากไปหาน้อย
             2. ค้นด้วยเลขทะเบียน แสดงผลข้อมูลเรียงตาม  ชื่อเรื่อง จาก ก - ฮ

             3. ค้นด้วยปีเอกสาร แสดงผลข้อมูลเรียงตาม ชื่อเรื่อง จาก ก - ฮ

             4. ค้นด้วยตำแหน่งจัดเก็บ   แสดงผลข้อมูลเรียงตาม ชื่อเรื่อง จาก ก - ฮ

                   - พิมพ์คำค้น ต2 ได่เอกสารเฉพาะตู้ที่ 2 ทั้งหมด
                   - พิมพ์คำค้น  ต2/ช1 ได่เอกสารเฉพาะตู้ที่ 2 เฉพาะชั้น 1 ทุกกล่อง
                    - พิมพ์คำค้น ต2/ช1/ก3 ได่เอกสารเฉพาะตู้ที่ 2 ชั้นที่ 1 และกล่องที่ 3 เท่านั้น
                    - พิมพ์คำค้น ต2/ช1/ก3/ฟ4 ได่เอกสารเฉพาะตู้ที่ 2 ชั้นที่ 1 กล่องที่ 3 และแฟ้มที่ 4 หนึ่งแฟ้มมีหลายปึก     

 

 

ระบุคำค้น :