ประโยชน์ที่บุคลากรสำนักได้รับ

สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ ได้มีการจัดเก็บการไปประชุม สัมมนา อบรม หรือฟังบรรยายของบุคลากรสำนัก ที่ได้รับความรู้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้นำความรู้มาพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปอ้างอิงได้

 

วิธีค้นข้อมูลมี    2   วิธี     ค้นด้วย "ชื่อกิจกรรม"

 1. ไม่ต้องคีย์คำค้น ให้คลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกระเบียนข้อมูล
 2. คีย์คำค้นด้วยชื่อกิจกรรม ทุกคำของชื่อกิจกรรม หรือบางคำที่มีอยู่ในชื่อกิจกรรม   เช่น   ต้องการรดูชื่อกิจกรรมที่ไปอบรมพิมพ์ :   "อบรมคอมพิวเตอร์ "  แล้วคลิกปุ่มค้นหาได้รายการเฉพาะที่มีคำว่า อบรมคอมพิวเตอร์ แสดงผลทั้งหมด

หรือพิมพ์ : "อบรม"  แล้วคลิกปุ่มค้นหา ได้กิจกรรมที่มีคำ อบรม แสดงผลทั้งหมด

 

ระบุคำค้น :