Hit : 1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า.

 

วิธีค้นหาข้อมูลมี 2 วิธี

     1. ไม่ต้องคีย์คำค้น เพียงคลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกรายการ
     2. ระบุคำค้นด้วยข้อคำถาม เช่น การบริหารงาน หรือ พฤติกรรม แล้วคลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลตามคำค้น

 

ระบุคำค้น :         

 

 

                   ฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นฐานข้อมูลที่สำนักบรรณสารสนเทศพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยค้นหาข้อมูลหรือเป็นแนวทางการสืบค้นข้อมูล ผลการค้นให้คำตอบในรูปแบบรายการบรรณานุกรม ฐานข้อมูลนี้ได้รวบรวมคำถามของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน)


Login


สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7464-5
libservice@stou.ac.th