eReserves for server
ฐานข้อมูล Inter
ฐานข้อมูล Intra
รายงานผลการปฏิบัติงาน สบ.
 

-----อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขึ้น linux


1.-รายงานผลปี 2558 maint.html -- secretary --

2.-รับเข้าวิทยานิพนธ์ : main.html -- login.php -- submenu.html

3.-ครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์ : mainmenu.php -- Login --

4.-ครุภัณฑ์บอร์ดนิทรรศการ : mainmenu.php

5.-ฐานข้อมูล ตอบคำถามช่วยการค้น

6.-ฟอร์ม บริการนำส่งเอกสารxcopy-- ครั้งที่สาม --

7.-ฟอร์ม บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า -- ครั้งที่หนึ่ง -- ครั้งที่สอง --

8.ระบบควบคุมสื่อฯส่ง มุม มสธ

9.-ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของ ดุษฏีบัณฑิต --

10.-ฐานข้อมูล ผู้รู้เชิดชูนนทบุรี -- mainmenu.html --ค้นหาชื่อเรื่อง --

11.--ฐานพัฒนาบุคลากรสล .
1) -- ข้อมูลถึงปี 2560
2) -- ข้อมูลเริ่มปี 2561

12.-ฐานเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย (Archives) 1.main_archives.php -- 2.archives_dream2 --

13. ระบบควบคุมการสื่อการศึกษาที่ให้บริการสื่การ

14.เอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.7 -
- ระยะแรก- หน้าหลักhtml --หน้าหลัก PHP --- Login --- หน้าผู้บริหารข้อมูล
-ระยะที่สอง- หน้าหลักผู้ใช้ ---- หน้าผู้ดูแลLogin --
-ระยะที่สาม --หน้าหลักผู้ใช้

15.ฐานข้อมูลทะเบียนหนังสือ --- serach_php --- หน้า

 

The office of documentation and information STOU